Επιτροπή Δεοντολογίας

Ρόλος

Η Επιτροπή Δεοντολογίας μεριμνά για τον έλεγχο της τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας, του Κανονισμού Δεοντολογίας, των αποφάσεων της Ολομέλειας και των αποφάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας του Βολτ. Ασχολείται εγκαίρως με κάθε καταγγελία που υποβάλλεται ή παρατυπία που υποπέσει στην αντίληψή της, ώστε να προστατεύεται τόσο το Βολτ όσο και όλα τα μέλη του. Μεριμνά  για την ορθή συμπεριφορά και τη συμμόρφωση των στελεχών και μελών με την εφαρμογή των αρχών, αξιών και κανόνων δεοντολογίας του Βολτ.

Σύνθεση

Δημήτρης Βελής

Συντονιστής

Ευβούλη Δήμογλου

Γραμματέας


Ιάκωβος Παλαιολόγος

Μέλος

Ευτύχης Ρουσογιαννάκης

Μέλος

Ρόδη Καβούνη

Μέλος